best free css templates

Avis legal

    Aquest lloc web i els seus continguts són d’exclusiva propietat de la Associació de Veïns del Raval o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers, i estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació nacional i internacional.

    En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la reutilització dels continguts sobre la gestió de l’entitat és lliure i no està subjecte a restriccions, sempre i quan no s’alteri el contingut de la informació reutilitzada ni es desnaturalitzi el sentit, i es citi la font de les dades i la data de la darrera actualització.


Política de privacitat - Dades de caràcter personal .

    En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), així com, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d’abril de 2016, l'informem que les dades personals i informació que ens faciliti en emplenar qualsevol formulari electrònic disponible al lloc web, seran incorporades en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de l’Associació de Veïns del Raval. La finalitat del tractament de les Dades és donar curs a la seva sol·licitud.

    L'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició ('Drets ARCO') en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a Associació de Veïns del Raval, Carrer Lleó, 26 baixos 08001 Barcelona, o enviant un missatge de correu electrònic a la següent adreça: info@associaciodeveinsdelraval.es, indicant en tots dos casos el seu nom, cognoms i còpia del seu document acreditatiu d'identitat.


Comunicació.

Si en algun dels formularis electrònics se us demanarà el seu consentiment exprés per poder-li remetre comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, de conformitat amb el que disposa l'article 21 LSSI.


Mesures de seguretat .

    L’Associació de Veïns del Raval adopta els nivells de seguretat requerits pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment. No obstant l'anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé l’Associació de Veïns del Raval posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.


Protecció de dades .

    De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, a continuació s’indica la política de privacitat de les dades personals que hagin estat facilitades a l’Associació de Veïns del Raval a través de qualsevol mitjà, incloent el format en paper o electrònic.


Responsable de les dades personals facilitades

     Responsable: Associació de Veïns del Raval (AVVRAVAL)

    CIF: G58623430

    Adreça: Carrer Lleó, 26 baixos, 08001 Barcelona

    Telèfon: 93 441 77 21

    Correu electrònic del responsable del tractament:

                            info@associaciodeveinsdelraval.es

Emparament de les dades i temps de durada .

    La informació facilitada té per objecte executar el contracte associatiu existent entre el Responsable del Tractament i l’interessat, així com també l’exercici dels drets i obligacions que se’n deriven de la seva relació amb l’entitat.

    També serviran per informar sobre les activitats i projectes que l’entitat desenvolupa (es poden posar d’altres, cursos, remetre-li informació comercial que pugui ser del seu interès...).

    Els tractaments que podem fer són:

            Full Informatiu de l'Associació de Veïns del Raval.

            Invitacions a actes i esdeveniments .

            Sol·licitar la participació en activitats puntuals .

            Gestionar la seva participació en un projecte i/o prestar el servei que ens ha sol·licitat.

    En cas que la persona no tingui la condició de soci, les dades facilitades només es faran servir per donar resposta a les sol·licituds formulades per qualsevol persones i remetre-li informació de l’entitat. Les dades facilitades no s’empraran per elaborar perfils.

    En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per altres fins dels descrits anteriorment, s’informarà a la persona interessada de la nova finalitat als efectes que presti el seu consentiment.

    Als efectes de complir el principi establert a l’article 5.1 lletra d) del Reglament anteriorment citat, la persona que facilita les dades garanteix que les mateixes són veraces, exactes i actuals, responsabilitzant-se de qualsevol inexactitud que pogués existir i obligant-se a comunicar al Responsable de Tractament qualsevol modificació que es pogués produir, a la menor brevetat possible, per tal de donar compliment a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat.

    Durada: Les dades personals proporcionades es conservaran sempre que la relació entre l’Associació de Veïns del Raval i la persona interessada estigui vigent. Finalitzada aquesta, les dades personals no es cancel·laran fins que la persona interessada (o la seva representació legal) exerceixi el dret de supressió reconegut en aquesta política de privacitat.


Dades comunicades.

     La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a l’Associació de Veïns del Raval és el consentiment exprés de la persona interessada i, si procedeix, l’execució del contracte associatiu subscrit amb el Responsable del Tractament.


Accés a les dades.

    Les dades facilitades no seran cedides a terceres persones, llevat d’obligació legal o consentiment exprés.


Drets .

    Qualsevol persona (o el seu representant legal) pot exercitar davant l’Associació els següents drets que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades, que seguidament s’indiquen.

    Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a l’entitat, a l’adreça indicada a l’apartat “Responsable del tractament” o bé a través d’un correu electrònic a info@associaciodeveinsdelraval.es. Per a l’exercici d’aquests drets, la persona sol·licitant haurà d’acreditar la seva identitat, ja sigui amb el seu DNI o el NIE, corresponent. Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a 28001 - Madrid, carrer Jorge Juan, 6 (més informació a www.agpd.es).

Dret d’accés: Dret a conèixer si l’Associació està tractant o no les seves dades personals. En cas afirmatiu, l’Associació ha de proporcionar la informació relativa a les dades, destinataris, finalitats categories de les dades, així com també el possible exercici dels drets que li corresponguin.

Dret a la portabilitat: Dret de la persona afectada (o els seus representants legals) a rebre una còpia de les dades de l’Associació en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica; que els podrà transmetre a una altre responsable.

Dret de rectificació: Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o a completar les dades errònies.

Dret de supressió: Dret de la persona interessada a obtenir la supressió, sense dilacions, de les seves dades personals quan, entre d’altres causes, ho sol·liciti la persona afectada.

Dret d’oposició: Dret de la persona interessada a que les seves dades no siguin tractades o que es cessi en el seu tractament de les dades facilitades. Dret de limitació Dret de la persona afectada a que les seves dades siguin tractades únicament amb una finalitat concreta.


Usuari y règim de responsabilitats.

     La navegació, accés i ús pel lloc web de l'Associació de Veïns del Raval atorga la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de l'Associació de Veïns del Raval, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

    El lloc web de l'Associació de Veïns del Raval proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

        • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per l’Associació de  Veïns del Raval per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

        • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per l’Associació de Veïns del Raval contràriament al que es disposa per  les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera  puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Enllaços.

    L'Associació de Veïns del Raval no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

    L'Associació de Veïns del Raval declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, l'Associació de Veïns del Raval no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions .

    L'Associació de Veïns del Raval es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web.

    Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Direcció

C/ Carrer del Lleó, 26
08001 Barcelona

Avís legal

Contacte

Email: info@associaciodeveinsdelraval.es
Tel: 93 441 77 21                     

HORARI

10:00 a 13:00
16:00 a 20:00
De dilluns a divendres